صفحه 1 از 5

فرم دعوت به همکاری (ویژه شرکت)

مشخصات و اطلاعات شخصی

نام(*)
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

نام خانوادگی(*)
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

عکس پرسنلی(*)
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

عکس پرسنلی خود را با فرمت PNG، JPG یا GIF حداکثر با حجم 300 کیلوبایت انتخاب نمایید

جنسیت(*)
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

نام پدر(*)
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

محل تولد(*)
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

تاریخ تولد(*)
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

مذهب(*)
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

شماره شناسنامه(*)
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

محل صدور(*)
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

کد ملی(*)
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

تلفن ثابت(*)
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

تلفن همراه(*)
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

آدرس محل سکونت(*)
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

خدمت وظیفه عمومی
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

نوع معافی
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

محل خدمت و تاریخ خاتمه خدمت
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

در صورت عینکی بودن، نمره عینک
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

معلومات زبان خارجی
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

نوع زبان خارجی
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

گواهینامه رانندگی(*)
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

نوع گواهینامه
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

وضعیت تاهل(*)
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

نام و نام خانوادگی همسر
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

تحصیلات و شغل همسر
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

تعداد فرزندان
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

تعداد افراد تحت تکفل
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

وضعیت جسمانی(*)
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

درصد جانبازی
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

ماه
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

 
دوره های تحصیلی

دوره دبیرستان

نام و محل تحصیل
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

تاریخ شروع
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

تاریخ پایان
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

آخرین مدرک و رشته تحصیلی
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

دوره دانشگاهی

نام و محل تحصیل
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

تاریخ شروع
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

تاریخ پایان
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

آخرین مدرک و رشته تحصیلی
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

دوره عالی و دکترا

نام و محل تحصیل
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

تاریخ شروع
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

تاریخ پایان
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

آخرین مدرک و رشته تحصیلی
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

 
سوابق شغلی

لطفا نام موسساتی را که تاکنون در آن کار کرده اید بنویسید و از آخرین شغل فعلی شروع نمایید

نام موسسه
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

سمت
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

تاریخ شروع فعالیت
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

تاریخ پایان فعالیت
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

جمع حقوق و مزایا
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

علت خاتمه خدمت
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

نام موسسه
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

سمت
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

تاریخ شروع فعالیت
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

تاریخ پایان فعالیت
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

جمع حقوق و مزایا
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

علت خاتمه خدمت
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

نام موسسه
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

سمت
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

تاریخ شروع فعالیت
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

تاریخ پایان فعالیت
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

جمع حقوق و مزایا
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

علت خاتمه خدمت
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

نام موسسه
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

سمت
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

تاریخ شروع فعالیت
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

تاریخ پایان فعالیت
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

جمع حقوق و مزایا
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

علت خاتمه خدمت
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

نام موسسه
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

سمت
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

تاریخ شروع فعالیت
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

تاریخ پایان فعالیت
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

جمع حقوق و مزایا
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

علت خاتمه خدمت
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

دوره های تخصصی

در صورت طی دوره های تخصصی و یا علمی و یا آگاهی از فنون مختلف مختصرا شرح دهید

1)
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

2)
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

3)
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

 
معرف ها

آیا با هیچیک از کارکنان این شرکت آشنایی یا نسبتی دارید؟
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

نام و نام خانوادگی
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

نسبت
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

سمت
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

دو نفر که شما را کاملا می شناسند و با شما نسبت خویشاوندی ندارند بعنوان معرف ذکر نمائید

1) نام و نام خانوادگی
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

شغل و محل کار
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

آدرس و شماره تلفن تماس و محل سکونت
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

2) نام و نام خانوادگی
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

شغل و محل کار
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

آدرس و شماره تلفن تماس و محل سکونت
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

شخصی را که باید در مواقع ضروری از وضع شما مطلع شود، معرفی نمائید

نام و نام خانوادگی
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

نسبت
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

آدرس و شماره تلفن
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

 
تعهدات اولیه استخدامی

شغل مورد علاقه(*)
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

میزان حقوق درخواستی(*)
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

به چه صورت تمایل به همکاری دارید
حداقل یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید

از چه تاریخی آماده شروع به کار هستید؟(*)
اطلاعات را به صورت صحیح وارد نمایید

تعهد و امضاء(*)
انتخاب این گزینه الزامی می باشد